top of page

Lettre à adresser à l'école contre la vaccination de votre enfant - En néerlandais

Ci-dessous, la lettre traduite en néerlandais portant sur l'opposition à la vaccination de votre enfant dans son école. ( Merci à Aziza pour la traduction )


Pour la même lettre en français, cliquez sur ce lien :
" Mevrouw, Meneer de directeur,

Mevrouw, Meneer de klastitularis,Betreffende: covid19-vaccinatie van ons kind, ............( Naam en voornaam van uw kind)


Na een familiebijeenkomst in aanwezigheid van ons kind, ................ en dit, in het kader van de covid19-vaccinatie, volgt dat wij, ouders, en ons kind, een collectieve en unanieme beslissing hebben genomen om ons kind niet te vaccineren en dit, na overleg met onze behandelende arts. De bestanddelen van het vaccin kunnen de gezondheid van ons kind op korte, middellange of lange termijn in gevaar brengen, rekening houdend met het medisch profiel van ons kind.


Vaccinatie is een medische handeling die behoort tot het privéleven van het kind en, voor zover de uiteindelijke beslissing collectief en unaniem met ons kind werd genomen, is het dus een beslissing van ons gezin dat behoort tot ons privé- en gezinsleven, waarvan de eerbiediging wordt verzekerd en gewaarborgd door artikel 22 van de Belgische grondwet. Bovendien heeft hij/zij, na bespreking met ons, de ouders, ons volmacht gegeven om alle medische beslissingen te nemen in verband met de gezondheid van ons kind, met inbegrip van de kwestie van de covid19-vaccinatie.


Voorts vragen wij dat wij op de hoogte worden gebracht van de voorlichtingscampagne over vaccinatie in de school en meer bepaald van de dag van de voorlichtingscampagne, de inhoud van de behandelde onderwerpen en de garanties die de school heeft ingebouwd om te voorkomen dat kinderen worden uitgesloten of zelfs worden lastiggevallen omdat zij niet dezelfde standpunten zouden delen als de begeleiders van deze vaccinatiecampagne.


Wij willen duidelijk stellen dat, indien er in de scholen door middel van een mobiel team wordt gevaccineerd, wij als ouders graag vooraf op de hoogte worden gebracht, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de inhoud van deze brief in al zijn bepalingen wordt nageleefd.


In geval van niet-naleving zullen wij burgerlijke en/of strafrechtelijke stappen ondernemen tegen de school, de klastitularis, de beroepsbeoefenaar alsook tegen alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben bijgedragen tot de totstandkoming van deze medische handeling teneinde de rechten van ons minderjarig kind te vrijwaren en dit in het bijzonder in toepassing van verschillende bepalingen van het strafwetboek die aanvallen op de morele en lichamelijke integriteit van een persoon alsook aanvallen op het recht op privé- en gezinsleven zoals met name voorzien in artikel 151 van het Belgische strafwetboek, tegengaan.Wij verzoeken u dan ook onze eenstemmige en gezamenlijk genomen beslissing als gezin met ons kind, ..............., en wel na overleg met onze huisarts, te erkennen en om ons kind op geen enkele wijze en in geen enkele vorm te vaccineren.


Gelieve de ontvangst van deze brief te bevestigen en een kopie ervan te overhandigen aan eenieder die in de school of elders een vaccinatiecampagne zou uitvoeren.


Deze brief is opgesteld onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.Datum en handtekening van de oudersDatum en handtekening van het kind "


691 vues1 commentaire

1 Comment


Paolo Criscenzo
Paolo Criscenzo
Sep 13, 2021

Merci à Aziza ( Membre actif de DL ) d'avoir traduit la lettre en néerlandais .

Like
bottom of page